CNC-Calc v6 Brugervejledning

Indhold

Licensinformation

Informationen i dette dokument vil kunne ændres uden varsel, og repræsenterer ikke nogen forpligtelse for CIMCO A/Ss vedkommende. Softwaren beskrevet i dette dokument må kun benyttes eller kopieres ifølge licensbetingelserne. Køberen må foretage én backup-kopi af softwaren, men ingen del af denne brugermanual må uden forudgående skriftlig tilladelse fra CIMCO A/S kopieres, gemmes i en database eller sendes i nogen form eller på nogen måde, hvadenten det er elektronisk eller mekanisk. Dette inkluderer fotokopiering og registrering til et hvilket som helst andet formål end køberens personlige brug.

VILKÅR FOR ANVENDELSE AF:

Bemærk

CIMCO A/S forbeholder sig retten til at foretage ændringer i CNC-Calc v6 softwaren til enhver tid og uden varsel.

Softwarelicens

Du har ret til at bruge det antal licenser af det medfølgende program, som du har købt af CIMCO A/S. Du må ikke distribuere kopier af programmet eller tilhørende dokumentation til nogen personer eller selskaber. Du må ikke ændre i programmet eller tilhørende dokumentation uden forudgående skriftligt samtykke fra CIMCO A/S.

Fraskrivelse af alle garantier og ansvar

CIMCO A/S giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til softwaren, dens kvalitet, ydelse, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Hele risikoen hvad angår dens kvalitet og ydelse ligger hos køberen. Skulle CNC-Calc v6 software vise sig defekt efter køb, er det køberen (og ikke CIMCO A/S, dets distributør, eller dets detailhandler), der påtager sig hele udgiften til al nødvendig service, reparation, korrektion og alle indirekte tab eller følgeskader. Under ingen omstændigheder kan CIMCO A/S gøres ansvarlig for direkte, indirekte eller følgeskader som følge af defekter i softwaren, selv hvis CIMCO A/S er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af stiltiende garantier eller ansvar for hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger eller udelukkelser gælder muligvis ikke for dig.

Bemærk:

Den medfølgende software er fortrolig og CIMCO A/Ss ejendom. Ingen brug eller videregivelse er tilladt bortset fra som udtrykkeligt angivet ved skriftlig licens med CIMCO A/S.

Copyright © 1991-2013 by CIMCO A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Denne software indeholder fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder tilhørende CIMCO A/S. Brug, videregivelse, eller gengivelse er forbudt uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra CIMCO A/S.

CIMCO -logoet er et varemærke tilhørende CIMCO A/S.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Andre mærke-og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Kontakt

CIMCO A/S
Vermundsgade 38A, 3
2100 København Ø
Danmark

Telefon: 4585 6050
Fax: 4585 6053

E-mail: info@cimco.com
Web: www.cimco.com