Nastavení maker

CIMCO Edit v6 obsahuje zabudované cykly a makra pro nejrozšířenější operace, jako je program start, program stop a výměna nástroje. Můžete vytvářet uživatelské cykly a makra pro nejčastěji používané operace podle svého vlastního nastavení a použití.

Nabídka Nastavení maker.

param

Skrýt NC-pomocníka / Ctrl+Shift+A

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení nebo skrytí NC-pomocníka.

param

Skrýt nápovědu NC-pomocníka

Zobrazí nebo skryje nápovědu NC-pomocníka.

param

Nastavení maker

Dialog Nastavení maker je rozdělen na tři funkční části, které jsou podrobně popsány v následující kapitole.

Dialog Nastavení maker

Oblast 1: Seznam definovaných maker

param

Typ stroje

Toto rozbalovací menu otevírá seznam definovaných typů strojů, z kterých můžete vybírat (např. Frézování v ISO, Soustružení v ISO, Heidenhain, atd.).

Název makra

Zde můžete vidět všechna dostupná makra pro vybraný typ stroje.

Kliknutí na tlačítko Přidat otevře dialog Vytvoření nového makra. Zadejte jméno nového makra a klikněte na OK. Jméno se umístí na konec seznamu Název makra.

param

Přidat

Stiskněte toto tlačítko pro otevření dialogu Vytvoření nového makra. Zadejte jméno nového makra a klikněte na OK.

param

Přejmenovat

Stiskněte toto tlačítko pro přejmenování vybraného makra.

param

Kopírovat

Stiskněte toto tlačítko pro vytvoření kopie vybraného makra.Ve jménu a obsahu makra můžete provést několik změn, vytvořit tak podobné makro a uložit ho.

param

Smazat

Stisknutí tohoto tlačítka zobrazí výstražnou zprávu s dotazem, zda opravdu chcete smazat vybrané makro. Pokud odpovíte Ano, bude smazáno jméno makra a jeho obsah.

param

Kopírovat do

Kliknutím na toto tlačítko zkopírujete vybrané makro do jiné konfigurace.

Šipky nahoru / dolů

Použijte tato tlačítka pro přemístění vybraného makra v seznamu nahoru nebo dolů.

Oblast 2: Struktura makra

param

Definice makra

V poli Definice makra je zobrazena sekvence bloku makra tak, jak bude vypadat v NC programu. Proměnné NC kódu jsou nahrazeny parametry ve vzestupném pořadí. Tyto parametry budou přidány do programu makra pomocí tlačítka Přidat (vstup dat přes klávesnici není dovolen a nebude akceptován!).

Makro Výměna nástroje tvoří 9 bloků NC programu s 8 parametry ($1 ... $8). Formát čísla bloku (např. N0100) a interval (např. 10) lze konfigurovat a upravit v dialogu Nastavení číslování bloků.

Příklad definice makra s 8 parametry.

param

Předdefinovaná hodnota

Použijte toto rozbalovací menu pro vložení další informace do makra (například: datum, čas, datum a čas, jméno souboru, atd.).

param

Vložit hodnotu

Stiskněte toto tlačítko pro vložení nové informační proměnné.

param

Vložit vzorec

Stiskněte toto tlačítko pro vložení nového vzorce.

param

Vložit proměnnou

Stiskněte toto tlačítko pro vložení nové uživatelské proměnné.

param

Popis

Použijte toto pole pro zadání popisu zvoleného parametru.

Když vložíte makro do CNC programu kliknutím na ikonu , zobrazí se zadávací pole, do kterého můžete zadat všechny parametry makra. Popis parametru je hned vedle pole parametru.

Pole vkládání parametrů makra (příklad).

param

Text před

Použijte toto pole pro zadání textového řetězce předpony pro zadaný parametr, například S pro otáčky vřetena.

param

Text za

Použijte toto pole pro zadání řetězce přípony zvoleného parametru.

param

Min

Použijte toto pole pro zadání minimální hodnoty pro zvolený parametr.Pokud zadáte hodnotu nižší, než je hodnota Min, budete okamžitě vyzváni k opravě.

Chybová zpráva pro hodnotu nižší, než Min.

param

Max

Použijte toto pole pro zadání maximální hodnoty pro zvolený parametr.Pokud zadáte hodnotu vyšší, než je hodnota Max, budete okamžitě vyzváni k provedení změny.

param

Výchozí hodnota

Použijte toto pole pro zadání výchozí hodnoty pro zvolený parametr.

param

Desetinná místa

Použijte toto pole pro zadání počtu číslic za desetinnou čárkou.

param

Počet číslic

Použijte toto pole pro zadání počtu číslic.Při zadávání například O-čísla s 4 číslicemi bude výsledkem 'O0007'.

Oblast 3: Monitorování parametrů / další nastavení

Použijte zatrhávací pole pro aktivaci nebo deaktivaci dalších voleb.

Další volby musí být voleny opatrně, protože ovlivňují výsledek.

param

Proměnná musí být zadána

Zaškrtněte toto pole, pokud uživatel musí zadat hodnotu pro zvolený parametr.

Pokud toto pole nezaškrtnete, zobrazí se ve vstupním poli parametru symbol * označující, že je tento parametr volitelný. V takovém případě nemusíte do pole zadávat žádnou hodnotu. Pokud ji i tak zadáte, změníte (modální) hodnotu tohoto NC kódu.

Volitelné parametry mohou být například u 3 os (X, Y, Z) lineárního pohybu (G01).

param

Vložit se znaménkem

Zaškrtněte toto pole, pokud má být hodnota parametru vložena se znaménkem.

Příklad: Hodnota 123.4 bude vložena jako +123.4.

param

Povolit záporné hodnoty

Zaškrtněte toto pole pro povolení záporných hodnot pro tento parametr.

Pokud necháte toto pole nezaškrtnuté, budou akceptovány pouze kladné hodnoty!

Pokud (nechtěně) zadáte zápornou hodnotu do polí makra, bude znaménko (-) ignorováno. Zadaná hodnota bude považována za absolutní hodnotu parametru a bude v CNC programu generovat kladné NC kódy.

param

Nevkládat prázdné řádky

Zaškrtněte toto pole, pokud nemá být vkládána prázdná řádka, pokud tento parametr není zadán.

param

Povolit písmena

Zaškrtněte toto pole, abyste uživateli povolili zadávat textový řetězec.

Podle konvencí ISO musí být text v CNC programu zapsán v závorkách, aby ho mohly CNC stroje přečíst. Abyste na závorky nezapomněli, jsou v CIMCO Edit v6 generovány automaticky, pokud je pole Povolit písmena zaškrtnuto. Kromě toho jsou vystínována zadávací pole Min, Max, Desetinná místa, Počet číslic a pole Povolit záporné hodnoty.

Parametr $2 v Začátek a konec programu makra může obsahovat iniciály programátora, textové řetězce a speciální znaky v závorkách.

Povolit písmena.

param

Pamatovat hodnotu

Zaškrtněte toto pole, pokud poslední zadaná hodnota tohoto parametru má být použita při příštím volání makra.

Příklad: Pokud potřebujete zhotovit do speciální oceli v předdefinovaném místě (X,Y) slepou díru s třemi hloubkami Z10, Z16 a Z20, nastavte makro 'G81 Vrtací cyklus' zaškrtnutím pole Pamatovat hodnotu pro parametry $1, $3, $4, aby jejich hodnota odpovídala hodnotám z předchozího nastavení pro obrábění slepé díry. Parametr $2 pokrývá modální osu Z, zadávací pole je označeno * a je proto na začátku prázdné. Pokud byl předtím vrtací program spuštěn a teď zavoláte makro 'G81 Vrtací cyklus' kliknutím na ikonu , stačí vám zadat pouze do Souřadnice Z (absolutní) hodnotu 10 a potvrdit OK. Pak zopakujte příkaz makra se souřadnicemi Z o velikosti 16 a 20 - a máte slepou díru.

Pamatovat hodnotu v makru G81.

param

Velká písmena

Pokud je aktivována volba Povolit písmena a chcete psát s velkými písmeny, zaškrtněte toto pole, aby uživatelské zadání probíhalo velkými písmeny.

Toto pole musíte zaškrtnout, pokud chcete mít v textu malá i velká písmena.

param

Skrýt výsledky vzorců (v celém makru)

Když je toto pole zaškrtnuto, výsledky vzorců maker NC-pomocníka jsou skryty.