Infoga / Ta bort

Detta avsnitt beskriver menyn Infoga / Ta bort. Dessa funktioner gör att du snabbt kan skriva och redigera NC-program.

Menyn Infoga/Ta bort.

param

Markera/Ta bort område / Ctrl+M

När du klickar på Markera/Ta bort område i fliken Infoga / Ta bort visas följande dialogruta:

Dialogrutan Markera/Ta bort.

Här kan du ange ett intervall av rader eller blocknummer som ska markeras eller tas bort. Dessutom kan ett särskilt urval från ett verktygsbyte, en matning eller ett varvtal markeras fram till nästa eller raderas.

param

Annullera block

Lägger till ett annulleringstecken i början av NC-blocket för att ignorera det. För att göra detta välj önskade NC-block och klicka sedan på Annullera block .

Annulleringstecknet kan definieras i konfigurationsrutan för Maskin.

param

Ta bort blockannullering

Alla annulleringstecken från det aktuella CNC-programmet kommer att tas bort.

Om du bara vill ta bort tecknet i ett givet NC-block markerar du detta NC-block (helt eller någonstans i blocket) och klickar på ikonen Ta bort blockannullering .

param

Infoga blanksteg

Infogar ett blanksteg mellan kommandona i CNC-programmet där det inte redan finns något blanksteg mellan två kommandon. Befintliga blanksteg är kvar som de är.

param

Ta bort blanksteg

Tar bort alla blanksteg och tabbar från CNC-programmet (blanktecken).

param

Ta bort tomma rader

Tar bort alla tomma rader från CNC-Programmet.

param

Ta bort kommentarer

Tar bort alla kommentarer i CNC-programmet, antingen skrivna inom parenteser eller med Kommentar start/slut-tecken som definieras i Maskin.

param

Infoga strängar

Infogar en användardefinierad sträng i ett CNC-program på den plats som anges i dialogrutan nedan.

Dialogrutan Infoga strängar

param

Ta bort strängar

Tar bort strängar från ett CNC-program utifrån de specifikationer som anges i dialogrutan Ta bort strängar (liknande den ovan).

param

Infoga övervakningsmakron

Infogar övervakningsmakron i CNC-programet för programnamn, matning (F), spindelvarvtal (S) och verktygsanrop (T). Makrot läggs in i raden efter kommandona och visar deras värden i CNC-programmet och börjar med DPRNT ... infogat.

CNC-program utan övervakningsmakro

CNC-program med övervakningsmakro

De observerade värdena för makron kan avläsas via det seriella gränssnittet för vidarebearbetning.

param

Ta bort övervakningsmakron

Tar bort alla DPRNT-linjer som lagts till med funktionen Infoga övervakningsmakron och återställer CNC-programet till dess ursprungliga innehåll.

param

Autoinfoga blanksteg

Genom att aktivera det här alternativet infogas automatiskt ett blanksteg före varje CNC-kod när programmet är skrivet "i en lång rad" (utan mellanslag).

param

VERSALER / Ctrl+U

Ändrar texten (inklusive kommentarer) till 'VERSALER'.

param

gemener / Ctrl+Shift+U

Ändrar texten (inklusive kommentarer) till 'gemener'.