Změnit

Tato kapitola popisuje funkce v nabídce Změnit, které vám umožňují rychle psát a měnit NC programy.

Nabídka Změnit.

param

Nastavení posuvu

V tomto dialogu lze upravit posuv aktivního programu. Provedete to kliknutím a přetažením ukazatele nebo kliknutím na posuvník ukazatele, nebo zadejte nový posuv do pole Nový posuv. Klikněte na OK pro použití příkazu, nebo Zrušit pro zavření okna bez použití jakýchkoliv změn.

Dialog Nastavení posuvu.

param

Nová hodnota posuvu

Do tohoto pole zadejte procento, na které má být posuv změněn.

param

Minimální hodnota

Do tohoto pole zadejte minimální hodnotu (v mm/min).

param

Maximální hodnota

Do tohoto pole zadejte maximální hodnotu (v mm/min).

param

Desetinná místa

Do tohoto pole zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky.

param

Rovno nebo větší než

Budou upraveny pouze hodnoty, které jsou větší nebo rovny zde zadané hodnotě.

param

Rovno nebo menší než

Budou upraveny pouze hodnoty, které jsou menší nebo rovny zde zadané hodnotě.

param

Výsledek do nového okna

Zaškrtněte toto pole, pokud má být výsledek změn pracovního posuvu zobrazen v novém okně. Je-li zaškrtnuta volba Pouze výběr, je do nového okna umístěn pouze výběr.

param

Pouze výběr

Zaškrtněte toto pole pro změnu posuvu pouze ve vybraných blocích programu.

param

Upravit otáčky

V tomto dialogu se upravují otáčky vřetene aktivního programu. Provedete to kliknutím a přetažením ukazatele nebo kliknutím na posuvník ukazatele, nebo zadejte nové otáčky vřetene do pole Nové otáčky vřetene. Klikněte na OK pro použití příkazu, nebo Zrušit pro zavření okna bez použití jakýchkoliv změn.

Dialog Upravit otáčky.

param

Nová hodnota otáček

Do tohoto pole zadejte procento, na které mají být otáčky změněny.

param

Minimální hodnota

Zde zadejte minimální otáčky vřetene (v ot/min).

param

Maximální hodnota

Zde zadejte maximální otáčky vřetene (v ot/min).

param

Desetinná místa

Zde zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky.

param

Rovno nebo větší než

Budou upraveny pouze hodnoty, které jsou větší nebo rovny zde zadané hodnotě.

param

Rovno nebo menší než

Budou upraveny pouze hodnoty, které jsou menší nebo rovny zde zadané hodnotě.

param

Výsledek do nového okna

Zaškrtněte toto pole, pokud mají být výsledky změn otáček vřetene zobrazeny v novém okně. Je-li zaškrtnuta volba ''Pouze výběr', je do nového okna umístěn pouze výběr.

param

Pouze výběr

Zaškrtněte toto pole pro změnu otáček vřetene pouze ve vybraných blocích v programu.

param

Jednoduché matematické funkce

Provádí jednoduché matematické funkce na vybraných parametrech NC souboru.

Dialog Jednoduché matematické funkce.

param

Parametr(y)

Zatrhněte políčka u parametrů, které mají být změněny.

param

Další nastavení

Zaškrtněte tuto volbu pro zadání parametrů s více než jedním znakem. To aktivuje vstupní pole, kam lze zadávat jména parametrů se speciálními znaky (Ó, Ö, Ø...) nebo více číslicemi (ABC).

param

VELKÁ/malá písmena

V tomto poli zadejte VELKÁ a / nebo malá písmena parametrů, které mají být měněny.

param

Výsledek do nového okna

Zaškrtněte toto pole, pokud mají výsledky výpočtů zobrazeny v novém okně. Je-li zaškrtnuta volba ''Pouze výběr', je do nového okna umístěn pouze výběr.

param

Sčítání

Přičte zadanou hodnotu ke všem vybraným parametrům.

param

Odečtení

Odečte zadanou hodnotu od všech vybraných parametrů.

param

Násobení

Vynásobí všechny vybrané parametry zadanou hodnotou.

param

Dělení

Vydělí všechny vybrané parametry zadanou hodnotou.

param

Hodnota

Do tohoto pole zadejte hodnotu, která má být vložena do matematické funkce (sčítání / odčítání / násobení / dělení).

param

Maximální hodnota

Do tohoto pole zadejte maximální hodnotu. Parametry s vyššími hodnotami, než zde zadanými, budou po provedení matematické funkce nastaveny na tuto maximální hodnotu.

param

Minimální hodnota

Do tohoto pole zadejte minimální hodnotu. Parametry s hodnotami nižšími, než zde zadané po provedení matematické funkce, budou nastaveny na tuto minimální hodnotu.

param

Desetinná místa

Do tohoto pole zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky.

param

Jako původní hodnota

Zaškrtněte toto pole, aby měla nová hodnota stejný počet desetinných míst jako hodnota původní.

param

Odstranit koncové 0

Zaškrtněte toto pole pro odebrání všech nul z konce čísla.

param

Odstranit nuly

Zaškrtněte toto pole pro odebrání všech nul ze začátku čísla.

param

Pouze výběr

Zaškrtněte toto pole pro změnu hodnot pouze ve vybraných blocích programu.

param

Natočení

V tomto dialogu můžete otočit obrys kolem zadaného středu a o zadaný úhel. Klikněte na OK pro použití příkazu nebo Zrušit pro zavření okna bez provedení jakýchkoliv změn.

Dialog Natočení

param

Střed (X,Y)

Do těchto polí zadejte souřadnice středu natočení.

param

Úhel

Do tohoto pole zadejte úhel natočení ve stupních.

param

Typ oblouku

Zde můžete zadat typ oblouku výběrem jednoho ze čtyř různých typů:

param

Desetinná místa

Do tohoto pole zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky.

param

Tolerance segmentace oblouku

Použijte toto pole pro zadání tolerance každé segmentace oblouku při linearizaci dráhy nástroje. Malá hodnota vygeneruje větší počet úsečkových segmentů a velká hodnota menší počet.

param

Tečka jako desetinný znak

Zaškrtněte toto pole pro použití čárky (nikoliv tečky) jako desetinného znaku.

param

Odstranit koncové 0

Zaškrtněte toto pole pro odebrání všech nul z konce čísla.

param

Převrátit dráhu nástroje

Zaškrtněte toto pole pro převrácení trajektorie dráhy nástroje.

param

Převzít G91

Zaškrtněte toto pole, pokud je řídicí systém nastaven pro práci v relativních souřadnicích (G91).

param

Výsledek do nového okna

Zaškrtněte toto pole, pokud mají výsledky nastavení zobrazeny v novém okně. Je-li zaškrtnuta volba ''Pouze výběr', je do nového okna umístěn pouze výběr.

param

Pouze výběr

Zaškrtněte toto pole pro natočení pouze vybraných bloků programu.

param

Zrcadlení

V tomto dialogu můžete zrcadlit obrys vůči určené přímce. Klikněte na OK pro použití příkazu nebo Zrušit pro zavření okna bez provedení jakýchkoliv změn.

Dialog Zrcadlení.

param

Střed (X,Y)

Do těchto polí zadejte souřadnice bodu osy zrcadlení.

param

Úhel

Do tohoto pole zadejte ve stupních úhel natočení osy zrcadlení.

param

Typ oblouku

Zde můžete zadat typ oblouku výběrem jednoho ze čtyř různých typů:

param

Desetinná místa

Do tohoto pole zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky.

param

Tolerance segmentace oblouku

Použijte toto pole pro zadání tolerance každé segmentace oblouku při linearizaci dráhy nástroje. Malá hodnota vygeneruje větší počet úsečkových segmentů a velká hodnota menší počet.

param

Tečka jako desetinný znak

Zaškrtněte toto pole pro použití čárky (nikoliv tečky) jako desetinného znaku.

param

Odstranit koncové 0

Zaškrtněte toto pole pro odebrání všech nul z konce čísla.

param

Převrátit dráhu nástroje

Zaškrtněte toto pole pro převrácení trajektorie dráhy nástroje.

param

Převzít G91

Zaškrtněte toto pole, pokud je řídicí systém nastaven pro práci v relativních souřadnicích (G91).

param

Výsledek do nového okna

Zaškrtněte toto pole, pokud mají výsledky nastavení zrcadlení zobrazeny v novém okně. Je-li zaškrtnuta volba ''Pouze výběr', je do nového okna umístěn pouze výběr.

param

Pouze výběr

Zaškrtněte toto pole pro zrcadlení pouze vybraných bloků programu.

param

Nástrojová korekce

V tomto dialogu můžete pro aktivní program definovat kompenzaci dráhy nástroje (odsazení) od naprogramované kontury obrobku vlevo (G41), nebo vpravo (G42) - podle směru posuvu -, kvůli kompenzaci různých tvarů nástrojů.

Dialog Odsazení/Nástrojová korekce.

param

Odsazení

Do tohoto pole zadejte velikost odsazení.

param

Levá korekce (G41)

Zapne kompenzaci frézovací dráhy s odsazením vlevo (G41).

param

Pravá korekce (G42)

Zapne kompenzaci frézovací dráhy s odsazením vpravo (G42).

param

Typ oblouku

Zde můžete zadat typ oblouku výběrem jednoho ze čtyř různých typů:

param

Desetinná místa

Do tohoto pole zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky.

param

Odstranit koncové 0

Zaškrtněte toto pole pro odebrání všech nul z konce čísla.

param

Převzít G91

Zaškrtněte toto pole, pokud je řídicí systém nastaven pro práci v relativních souřadnicích (G91).

param

Tečka jako desetinný znak

Zaškrtněte toto pole pro použití čárky (nikoliv tečky) jako desetinného znaku.

param

Nemodální X/Y/Z

Zaškrtněte toto pole pro použití nemodálních hodnot X/Y/Z.

param

Výsledek do nového okna

Zaškrtněte toto pole, pokud mají výsledky nastavení kompenzace nástroje zobrazeny v novém okně. Je-li zaškrtnuta volba ''Pouze výběr', je do nového okna umístěn pouze výběr.

param

Pouze výběr

Zaškrtněte toto pole pro odsazení pouze vybraných bloků programu.

param

Posunutí

Tento dialogu posune obrys. Posun je přemístěn do polohy posunutí o hodnoty zadané do polí Posunutí (X,Y,Z).

Dialog Posunutí.

param

Posunutí (X,Y,Z)

Do těchto polí zadejte hodnoty X, Y, a Z pro posunutí obrysu.

param

Typ oblouku

Zde můžete zadat typ oblouku výběrem jednoho ze čtyř různých typů:

param

Desetinná místa

Do tohoto pole zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky.

param

Odstranit koncové 0

Zaškrtněte toto pole pro odebrání všech nul z konce čísla.

param

Převzít G91

Zaškrtněte toto pole, pokud je řídicí systém nastaven pro práci v relativních souřadnicích (G91).

param

Tečka jako desetinný znak

Zaškrtněte toto pole pro použití čárky (nikoliv tečky) jako desetinného znaku.

param

Nemodální X/Y/Z

Zaškrtněte toto pole pro použití nemodálních hodnot X/Y/Z.

param

Výsledek do nového okna

Zaškrtněte toto pole, pokud mají výsledky nastavení posunutí zobrazeny v novém okně. Je-li zaškrtnuta volba ''Pouze výběr', je do nového okna umístěn pouze výběr.

param

Pouze výběr

Zaškrtněte toto pole pro posunutí pouze vybraných bloků programu.

param

Převést Heidenhain / ISO

Tuto funkci použijte pro převedení programu Heidenhain CNC na programy ISO.

param

Zobrazit kalkulačku Windows

Klikněte na tuto volbu pro otevření kalkulačky Windows.