Číslování bloků

Čísla bloků v CNC programu jsou důležitými ukazateli a jsou vždy na začátku NC bloku. Hlavní část CNC programu je tvořena po sobě následujícími NC bloky, kde jsou definovány dráhy nástrojů pro obrábění obrobku.

Protože je často nutné provádět změny a jsou tedy vkládány nové NC bloky mezi dva stávající, je definice intervalu mezi dvěma NC bloky podle očekávaného počtu NC bloků velmi důležité rozhodnutí, které ovlivňuje velikost čísel bloků a tím i čitelnost pro uživatele. Pokud je pořadí čísel bloků narušeno velkým počtem změn, může být nutné 'přečíslování'.

Pro konfigurování a / nebo automatické očíslování bloků zvolte Číslování bloků z nabídky Typy souborů vlevo v dialogu nastavení Editoru nebo klikněte na ikonu Nastavení číslování bloků v nabídce Typ souborů na záložce Editor. Dialog konfigurace číslování bloků je zobrazen níže.

Dialog konfigurace číslování bloků.

Nastavení přečíslování

param

Automatické číslování bloků

Vkládá čísla řádků automaticky v souladu s popsaným formátem. Pokud vytvoříte nový řádek (za stávajícími), bude se číslo nového řádku odvíjet od čísla řádku předchozího a nastaveného Intervalu. Pokud vložíte řádek do stávajícího programu, nové číslo řádku bude uprostřed mezi předchozím a následujícím řádkem.

param

Vynechat řádky bez čísel bloků

Zaškrtněte toto pole pro přeskočení řádků bez čísla bloku při přečíslování. Sekvence čísel bloků pokračuje na dalším řádku s číslem bloku.

param

Přečíslovat prázdné řádky

Zaškrtněte toto pole pro přečíslování prázdných řádků - jeden prázdný řádek nebo několik po sobě jdoucích řádků.

param

Zobrazit nastavení číslování

Zaškrtněte toto pole, aby se při přečíslování programu zobrazil dialog 'Rychlého nastavení'.

Dialog rychlého nastavení číslování bloků.

V dialogu zobrazené výchozí hodnoty (definované v sekci 'Formát bloku' v dialogu nastavení Číslování bloků) můžete změnit, aby odpovídaly vašim požadavkům na přečíslování a pak klikněte na OK.

param

Zakázat krok zpět pro rozsáhlé soubory

Když není toto políčko zaškrtnuto, budete upozorněni, když se budete chystat přečíslovat velký souboru, což nelze vzít zpět. Pokud je toto zapnuto, žádné upozornění se nezobrazí.

param

Odsazení řádek auto

Odsadí nové řádky. Odsazení je nastaveno na stejnou úroveň, jako je řádek výše.

Formát bloku

param

Formát

Toto pole obsahuje seznam dostupných formátů číslování bloků. Z rozbalovacího menu vyberte formát. Například pro 4místná čísla bloků a maximálně. 9999, zvolte formát "0001".

Tím nebude omezen počet číslic v číslu řádku. Pokud chcete omezit počet číslic, musíte zadat maximální číslo řádku do pole Maximální číslo.

param

Počátek pro

Umožňuje zadat počáteční hodnotu čísla bloku.

param

Maximální číslo

Určuje, kdy číslování řádků začne znovu od začátku. Toto číslo je rovno maximálnímu číslu řádku.

Příklad: Pro použití čísel řádků v rozmezí 0-9999, zadejte do tohoto pole 9999. Pokud není zadána žádná hodnota, bude se číslo řádku postupně zvyšovat, dokud nedosáhne 100000000 a pak se restartuje.

param

Interval

Použijte toto rozbalovací menu pro výběr intervalu, o který se má číslo bloku zvýšit pro každý následující blok. Přednastaveny jsou intervaly 1, 2, 5, 10, 20, 100, 1000 a Auto.

Pokud zvolíte některou z voleb Auto ..., je vybrané číslo maximální číslo bloku a bude zvolen interval pro co nejrovnoměrnější uskutečnitelné rozložení čísel bloků v rámci tohoto maximálního čísla bloku.

Příklad: Pro přečíslování CNC programu s 482 NC bloky zvolte pro interval volbu 'Auto 1000'. Když kliknete na ikonu Přečíslovat v liště NC funkcí Číslování bloků, bude číslo bloku N0964 (což je nejvyšší násobek 482, který je nižší než 1000). Odtud program vypočítá jako nejrozumnější interval 2. To je nejvyšší možný rozdíl mezi čísly bloku, pokud je 964 nejvyšší možné číslo a je nutné očíslovat 482 bloků.
Pokud chceme přečíslovat stejný program tvořený 482 bloky a tentokrát zvolíme 'Auto 10000', program rozpozná jako nejvyšší možné číslo bloku N9640, což po vydělení počtem bloků dá optimální interval 20.

V tomto příkladu předpokládáme, že je hodnota pole Počátek pro číslování nastavena na 0.

param

Začátek od řádku

Zadejte první řádek v programu, kterému bude přiřazeno číslo.

param

Přeskočit

Použijte toto políčko pro určení, zda mají čísla bloků přeskakovat řádky.

Příklad: Pokud do tohoto pole zadáte 2, bude očíslován každý 3tí řádek.

param

Počáteční znak řádku

Zde můžete zadat řetězec, který bude vložen před číslo řádku. U strojů typu ISO je to obvykle písmeno 'N'.

param

Alternativní znak pro čísla bloků

Použijte toto pole pro zadání znaku alternativního čísla bloku.

Příklad: Pokud řídicí systém používá pro čísla bloků 'N' i ':' zadejte ':' do tohoto pole.

param

Mezery za číslem bloku

Použijte toto pole pro zadání počtu mezer, které budou vloženy za každé číslo bloku. Pro vložení čísel bloků s určitou šířkou sloupce zadejte zápornou hodnotu.

param

Počáteční řádek

Zadejte počet řádků, které mají být přeskočeny před zahájením přečíslování.

param

Koncový řádek

Použijte toto pole pro zadání maximálního počtu řádků, které mají být přečíslovány.

Pokud je zde zadáno kladné číslo, určí poslední řádek, který má být přečíslován, což je počítáno od začátku programu.

Příklad 1: Pokud váš CNC program začíná 4 řádky komentářů a počátečním řádkem programu (se spouštěčem programu a číslem, ale bez 'N'), bude přečíslováno prvních 10 NC bloků, pokud do tohoto pole zadáte číslo 15.

Je-li zadána záporná hodnota (-N), nebude posledních N řádků (počítáno od konce programu) přečíslováno.

Příklad 2: Pokud zadáte hodnotu -2 a poslední řádek vašeho CNC programu (řádek obsahující kód konce programu M30) je následován dalším řádkem obsahujícím speciální znak (např. %), pak není přečíslován pouze poslední řádek.

param

Vynechat řádky začínající znaky

Definuje, že řádky začínající konkrétním řetězcem a / nebo znaky, mají být vynechány, tj. '%', 'O', '(', atd. Zde zadat několik řetězců a oddělit je čárkou ','. Pokud chcete vynechat řádky začínající čárkou ',', zadejte ',,'.

param

Začátek dalšího programu v souboru

Použijte toto pole pro určení, kdy má být restartováno číslování bloků.

Příklad: Pro přečíslování několika programů v jednom souboru zadejte do tohoto pole 'O', pak budou čísla bloků resetována vždy, když se vyskytne číslo O.

param

Vynechat řádky obsahující

Zde můžete zadat, že řádky obsahující řetězec a / nebo znak mají být vynechány. Zde zadat několik řetězců a oddělit je čárkou ','.

param

Začít přečíslování od řádky obsahující

Použijte toto pole pro zadání spouštěče začátku přečíslování. Pokud zadáte spouštěč začátku přečíslování, začne přečíslování od prvního bloku obsahujícího zadaný řetězec. Pro začátek od prvního bloku za blokem, který obsahuje řetězec, zaškrtněte volbu Začít na dalším bloku níže.

param

Začít na dalším bloku

Zaškrtněte toto pole pro začátek přečíslování od bloku za řádkem obsahujícím spouštěč přečíslování.

Nastavení přečíslování bloků ovlivní pouze zvolený typ souborů.