Načítání / Ukládání

Pro konfiguraci parametrů Načítání / Ukládání zvolte Typ souborů z levé nabídky v okně Nastavení a pak klikněte na Načítání/Ukládání nebo klikněte na ikonu Adresáře / Přípony v nabídce Typ souborů v záložce Editor. Dole je zobrazen dialog konfigurace Načítání/Ukládání.

Dialog konfigurace Načítání/Ukládání.

Načítání / Ukládání

param

Výchozí přípona

Zadejte výchozí příponu, která má být použita ve vybraném typu souborů. Tato přípona bude připojena ke všem nově uloženým souborů, pokud nebude přípona zadána v okně Uložit jako.

param

Asociovat výchozí příponu

Zaškrtněte toto políčko pro registrování zadaných výchozích přípon. Když je přípona registrována ve Windows, kliknutí na soubor se zadanou příponou v okně Windows Explorer automaticky otevře soubor v editoru.

param

Další přípony

Definuje přípony souborů přiřazené vašemu typu stroje. Přípony určují typy souborů, které chcete otevírat (v okně Otevřít soubor budou zobrazeny pouze soubory se zde definovanými příponami). Můžete definovat víc přípon a oddělit je čárkou ','.

Příklad: Pro přiřazení přípon .ISO a .NC, zadejte ISO, NC.

param

Asociovat další přípony

Zaškrtněte toto políčko pro registrování zadaných Dalších přípon. Když je přípona registrována ve Windows, kliknutí na soubor se zadanou příponou v okně Windows Explorer automaticky otevře soubor v editoru.

param

Výchozí cesta k načtení

Tato funkce zadává výchozí cestu načtení, což je první místo, kde se otevře dialog Otevřít. Pokud není definována žádná dráha, bude použit poslední adresář, z kterého byl naposledy načten soubor. Klikněte na tlačítko složky pro vyhledání příslušné cesty načtení.

param

Výchozí cesta k uložení

Tato funkce určuje výchozí cestu k uložení, což je místo, kde se dialog Uložit nejdříve otevře, když chcete uložit nový soubor vybraného typu nebo když chcete použít nabídku Uložit jako. Pokud není žádná dráha zadána, bude použit adresář, kam byl naposledy uložen soubor. Klikněte na tlačítko složky pro vyhledání příslušné cesty uložení.

param

Použít samostatné adresáře pro načtení a uložení

Když je toto políčko zaškrtnuto, editor si bude pamatovat nezávisle poslední pozici načtení a uložení.

Ukládání a zálohování

param

Interval automatického uložení

Z tohoto seznamu vyberte délku intervalu mezi automatickým ukládáním. Automatické ukládání uloží v pravidelném intervalu váš soubor a přepíše soubor předchozí.

param

Typ konce řádku pro uložení

Použijte toto pole pro zadání typu konce řádku, který bude použit při ukládání souborů.

Soubory UNICODE

param

Zpráva při načítání UNICODE

Zobrazí zprávu při načtení souboru UNICODE.

param

Upozornit při načítání UNICODE

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být soubor uložen jako UNICODE.

param

Vždy ukládat soubory v UNICODE

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být soubor vždy uložen jako UNICODE.

param

Vždy uložit soubory jako prostý text

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemá být soubor nikdy uložen jako UNICODE.

Nastavení Načítání/Ukládání ovlivní pouze právě vybraný typ souborů.