Nastavení přenosu

Pro konfiguraci nastavení přenosu klikněte na Přenos v nabídce vlevo v oknu Nastavení stroje. Dialog konfigurace přenosu je zobrazen dole:

Nastavení Přenosu.

Nastavení přenosu

param

CR/LF

V tomto poli můžete zvolit znaky nového řádku z rozbalovacího menu nebo je zadat ručně.

ASCII 13 a ASCII 10 nemají znakové znázornění a musí být proto zadány jako \13, resp. \10.

param

Výchozí spouštěč

Do tohoto pole zadejte výchozí spouštěč. DNC začne přenášet data od prvního řádku v souboru, který obsahuje zadaný výchozí spouštěč. Pokud není zadán žádný výchozí spouštěč, začne přenos od začátku souboru.

param

Koncový spouštěč

Použijte toto pole pro zadání koncového spouštěče.

Řádek s koncovým spouštěčem není přenášen.

param

Poslat v začátku paketu

Zde můžete zadat znak nebo textový řetězec, který by měl být odeslán na začátku přenosu.

param

Poslat v konci paketu

Zadejte znak nebo textový řetězec, který by měl být odeslán na konci přenosu.

param

Vynechat řádky obsahující znaky:

Vynechá řádky obsahující jeden nebo několik zadaných znaků. Důsledkem toho, že se zde něco zadá, je, že jakýkoliv řádek, obsahující tyto znaky nebo řetězce, nebude přenesen.

param

Odstranit znaky

Použijte toto pole pro zadání znaků, které mají být odstraněny z přenášených dat.

param

Přerušit po příjmu znaků

Ukončí přenos do řídicího systému po odeslání zadaného počtu znaků a to i tehdy, pokud program neskončil. Pokud je toto pole ponecháno prázdné, všechny příchozí znaky budou ignorovány.

param

Přeskočení času handshake (navázání spojení) (v sekundách)

Zadaný čas, po který má CIMCO Edit v7 počkat po přijetí signálu zastavení toku (XOff a/nebo CTS nízké) ze vzdáleného stroje před tím, než ukončí spojení. Pokud není hodnota časového limitu zadána, počká se, dokud nebude přijat začátek toku.

param

Čas prodlevy před každou řádkou (ms)

Zadejte dobu v milisekundách, kterou má CIMCO Edit v7 počkat, než začne odesílat novou řádku.

param

Čekat na XOn

Toto políčko je zaškrtnuto, chcete-li, aby CIMCO Edit v7 počkal na Xon před odesláním dat. Tato volba je k dispozici pouze tehdy, pokud je v nastavení portu zapnuto Softwarové řízení toku.

param

Čekám na tlačítko 'Start'

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemá přenos začít, než kliknete na tlačítko Start v dialogu stavu přenosu.

param

Odebrat ASCII 0

Zaškrtněte toto poli, pokud mají být z přenášených dat odstraněny ASCII 0.

param

Odstranit mezery

Mezery (ASCII 32) a tabulátory (ASCII 9) jsou automaticky odstraněny ze souboru přenášeného do stroje.

param

Nahradit znaky tabulátoru mezerami

Převede tabulátory (ASCII 9) na mezery (ASCII 32) před odesláním souboru do vzdáleného stroje.

param

Odeslat soubory s nestandardním CR/LF

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete odeslat soubory obsahující nestandardní znaky konců řádků, jako jsou \CR\LF\LF nebo \CR\CR.

Při zadávání znaků do jednoho z vstupních polí lze postupovat dvěma způsoby: Můžete zadat vlastní znaky, jako je $* pro získání ASCII znaku 36 následovaném ASCII 42, nebo můžete zadat ASCII hodnoty znaků, např. \36\42.