Makron

Detta avsnitt beskriver funktionen makron. Du kan komma åt konfigurationen av denna funktion med hjälp av ikonen . CIMCO Edit v7 innehåller inbyggda cykler och makron för de vanligaste operationer som programstart, programslut och verktygsbyte. Det finns även verktyg som låter dig skapa och konfigurera egna cykler och makron och anpassa dessa för dina egna specifika behov.

Makro-menyn

Makronamn

Visar det aktuella makrot för den valda filtypen. Klicka på pilen och välj ett makro från rullgardinsmenyn.

param

Infoga makro

Infogar det valda makrot.

Innan du infogar ett makro måste du först definiera två typer av parametrar: a) Obligatoriska parametrar och b) Valfria parametrar (markerade med *).

Klicka på ikonen Infoga makro för att öppna dialogrutan för parametrarna. Ange parametrarna och klicka på OK.

Dialogrutan för programstart/slut.

param

Modifiera makro

Modifierar det valda makrot.

Om du vill modifiera NC-koden i ett infogat makro (t.ex. ändra Z-värdet i makrot "Programstart/Programslut" från 100 till 80mm), markera NC-koden och klicka på ikonen Modifiera makro . Ange det nya Z-värdet och klicka sedan på OK.

Markerad NC-kod i ett infogat makro.

Dialogrutan Modifiera makro

param

Sök makro

Klicka på denna ikon för att söka efter angivet makro.

Du kan söka efter ett makro i ett CNC-program på två sätt:

Om du får meddelandet: Kunde inte hitta makrot ... beror det på att det önskade makrot inte angivits som ett makro. NC-koden har kopierats eller skapas manuellt.

param

Skapa makro

Skapar ett nytt makro baserat på vald text.

För att skapa ett makro för specifikt eller ett ofta återkommande NC-block markerar du blocket i NC-programmet och klicka sedan på Skapa makro. Dialogrutan Lägg till makro öppnas. Ange ett namn för ditt NC-block(makrot) och klicka på OK för att spara det. Namnet syns sedan i fältet Makronamn i dialogrutan Konfigurera makron.

Om de makrospecifika NC-koder är variabler måste du ersätta dem med användardefinierade parametrar under makrodefinition i dialogrutan Konfigurera makron.

param

Filtyp

Visar den aktuella filtypen. Klicka på pilen för att välja en annan filtyp.

param

Konfigurera makron

Här kan du konfigurera, lägga till och modifiera makron för filtyperna.