Verktygsskanning

Detta avsnitt beskriver den avancerade funktionen verktygsskanning i CIMCO Edit v7. Kommandona är inte skiftlägeskänsliga men alla värdena är i versaler för kompatibilitetskäl.

Med den avancerade funktionen verktygsskanning kan du automatiskt skanna verktygsdimensioner från NC-programfilen. Med denna funktion kommer verktygsnumret, -typen och -dimensionerna att automatiskt läsas från NC-programmet.

Endast fräsverktyg stöds.

När du använder Automatisk skanning av verktyg söker verktygsskannern efter de rader i NC-filen som innehåller triggern för verktygsraden. Standardinställningen för verktygsradens trigger är TOOL och om nödvändigt kan användaren ändra triggern för verktygsraden.

Verktygraden ska vara inom kommentarer och den använder tecknet för Kommentarsslut från maskininställningarna om tillgängligt.

När verktyget skannas är ordningen på sökorden för dimensionerna irrelevant. Användaren kan även ändra sökorden.

Vissa ord kan avsevärt dra ner prestanda om de förekommer ofta i NC-filen.

Konfigurationsrutan för verktygsskanningen visas nedan:

Konfigurationsrutan för verktygsskanning

Automatisk skanning av verktyg

param

Automatisk skanning av verktyg

Markera det här fältet för att automatiskt skanna verktygsdimensioner från NC-programmet.

param

Trigger för verktygsraden

I det här fältet anges ordet som används som trigger för verktygsskanning. Endast vanliga tecken A-Z och a-z accepteras. Standardinställningen är TOOL.

param

Verktygstyp

Använd det här fältet för att välja verktygstypen som används för operationen. I fältet nedan kan du redigera namnet på verktyget och förändringarna kommer automatiskt att visas i Exempel-fältet. Alla tecken stöds.

param

Sökord för verktygsdimensioner

Använd det här fältet för att välja ett sökord som ska motsvara ett värde på en verktygsdimension. I fältet nedan kan du redigera sökordet för den valda verktygsdimensionen och förändringarna kommer automatiskt att visas i Exempel-fältet. Endast vanliga tecken A-Z och a-z stöds.

param

Exempel

Detta fält visar ett exempel på det valda verktyget med alla dess parametrar.

Fälten "Verktygstrigger", "Verktygstyp" och "Sökord för verktygsdimensioner" används endast för att infoga synonymer för vanliga sökord i konfigurationen. Det rekommenderas att använda standardinställningarna för sökorden eftersom en förändring kan orsaka problem.

Infoga verktygsdefinition

param

Infoga verktygsdefinitioner i NC-filen med hjälp av verktygsformatet som definierats ovan

Markera det här alternativet för att göra det möjligt att införa verktygsdefinitioner i NC-filen med hjälp av verktygsformatet som definierats ovan. Verktygsdefinitionen förs in efter Konfigurera verktyg.

param

Placering av verktygsdefinitioner

Använd det här fältet för att välja var verktygsdefinitionen ska placeras i filen. Du kan välja Början av filen, Vid verktygsbyte eller Anpassad från rullgardinsmenyn. Om den valda placeringen misslyckas placeras verktygetdefinitionen på rad 1.

param

Anpassad verktygsplacering

Använd det här fältet för att ange ett sökord eller ett reguljärt uttryck (Perl) för att söka efter linjen som verktygsdefinitionen ska placeras efter. Om sökningen misslyckas placeras verktygsdefinitionen på rad 1.

Den anpassade verktygsplaceringen kan anges på två sätt:

Enkelt: I det enkla läget använder du ett sökord som t.ex. M6, G2 för att ange verktygsplacering. Då placeras alla verktyg efter den första förekomsten av M6 eller G2.

Avancerat: Med det avancerade läget kan du använda ett reguljärt uttryck (Perl) för att ange verktygsplacering.

Exempel:
M0?6 vilket matchar M6 eller M06
M0+6 vilket matchar M06 eller M006, men inte M6.

Du kan använda följande jokertecken och upprepningstecken för att specificera den avancerade anpassade verktygsplaceringen.

Jokertecken och upprepning av strängförekomster

Se dokumentation om Perl reguljära uttryck för mer information.

Detta fält aktiveras endast om Anpassad väljs i fältet Placering av verktygsdefinitioner.

Definiera verktyg i NC-program

Alla verktygsrader kan grupperas i början av programmet. För ISO-kod förväntas det att verktygsraderna är inom kommentarer, dvs mellan parenteser. För HEIDENHAIN-program börjar verktygsrader med ett semikolon.

Verktygsrader börjar med trigger-ordet TOOL följt av verktygsnumret och verktygstypen inom citationstecken.

De förvalda verktygstyperna namnges enligt följande:

Om en verktygsrad innehåller en okänt verktygstyp kommer Pinnfräs att användas.

Verktygstypen följs sedan av sökorden och värdena för verktygsdimensionen. De förvalda sökorden är:

Du kan definiera verktyg i NC-program med eller utan '=' mellan sökorden för dimensioner och värden.

Du kan växla mellan metriska verktyg och verktyg i tum genom att lägga till UM för Metriska (mm) och UI för Imperiska (tum).

Exempel på verktygsrader (Med och utan '='):