Pokročilý

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat a používat Pokročilé nastavení stroje.

Pro otevření dialogu Pokročilý zvolte Nastavení v nabídce Administrace nebo klikněte na ikonu spuštění dialogu Nastavení v nabídce Databáze. Zvolte Pokročilý z nabídky Stroje v levém oknu dialogu konfigurace CIMCO NC-Base. Zobrazí se toto okno:

Pokročilé nastavení stroje.

Pokročilý

param

Stroj

Seznam všech definovaných strojů.

param

Zakázat verzování

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí systému správy verzí pro vybraný stroj. Když je správa verzí zapnuta, je při každé aktualizaci programu vytvořena i jeho záloha. U strojů používajících velké 3D programy to může zabrat velký prostor na disku a proto možná budete chtít pro tyto stroje systém správy verzí vypnout.

param

Neaktualizovat informace v souboru

Zaškrtněte toto políčko, pokud stroj používá binární formát programu. Když je tato volba zaškrtnuta, NC-Base nebude aktualizovat informace databáze specifikované v NC souboru.

Tato volba je aktivní pouze tehdy, máte-li zaškrtnuto Aktualizovat soubory při aktualizaci informací o programu na straně Pokročilé nastavení Serveru.

param

Nepoužívat 'Složky polí'

Zaškrtněte toto pole, pokud nemají být pro tento stroj používány 'Složky polí'.

Tato volba je aktivní pouze tehdy, pokud jste zvolili Použít 'Složky polí' na straně Další nastavení serveru.

param

Nezobrazovat 'Výzvy odesílání'

Zaškrtněte toto políčko pro deaktivaci zpráv 'Výzvy odesílání' pro tento stroj, když obsluha odesílá program.

param

Nastavit uzamknuté soubory offline

Zaškrtněte toto políčko pro přemístění uzamknutých souborů do samostatného adresáře (BaseDirectory\Locked).

param

Při uzamykání změnit všechny přiřazené soubory na offline

Zaškrtněte toto políčko pro přemístění všech k programu přiřazených souborů do samostatného adresáře (BaseDirectory\Locked), když je program uzamčen.

param

Generovat uzamknutý stav souboru

Zaškrtněte toto políčko pro generování stavového textového souboru s uzamčeným stavem programu v adresáři odesílání adresáře monitorování portů.

param

Vypnout limit přenosu

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí limitů přenosu pro vybraný stroj.

param

Výchozí limit přenosu

Použijte toto pole pro zadání výchozího limitu přenosu pro tento stroj.

Pro vypnutí limitů přenosu ve výchozím nastavení pro vybraný stroj zadejte do tohoto pole -1.

Schválený adresář

param

Kopírovat schválené soubory do 'Schváleného adresáře'

Zaškrtněte toto políčko pro zkopírování schválených souborů programu do zadaného Schváleného adresáře.

Když je program označený jako Schválený, kopie souboru programu je umístěna do Schváleného adresáře.

param

Schválený adresář

Do tohoto pole zadejte 'Schválený adresář'.

Změnit příponu

param

Změnit na

Z rozbalovacího seznamu vyberte typ souborů, na které chcete změnit příponu.

param

Změnit z

Použijte toto pole pro zadání přípony souborů, které mají být změněny.

Pro změnu přípony všech souborů zadejte *. Chcete-li zadat několik přípon, oddělte je čárkou. Použití zástupných znaků * a ? je podporováno. Pro povolení souborů bez přípon zadejte čárku na začátek.

Příklad: Pro přejmenování pouze souborů s příponami .ISO a .NC zadejte: ISO,NC.

Příklad: Pro přejmenování pouze souborů, které mají první písmeno přípony N, zadejte: N*.

Příklad: Pro přejmenování pouze souborů bez přípony nebo s příponou NC zadejte: ,NC.

param

Změnit na

Do tohoto pole zadejte novou příponu.

param

Změnit i příponu souborů

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být soubor současně přejmenován a má použít novou příponu.

Tuto volbu je doporučeno aktivovat.

param

Začátek

Klikněte na toto tlačítko pro změnu přípon podle zadání.